Sociale veiligheid

 

Bij scouting st. Stefanus vinden we het belangrijk dat onze leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende scoutingactiviteiten kunnen doen.
Dit betekent dat onze leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging.
Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet.
Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Gedragscode

 

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen.
Deze code moet door iedereen die een functie binnen scouting st. Stefanus vervult, worden nageleefd.
Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk gewezen op deze gedragscode.
Hierin staat wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen vrijwilligers en jeugdleden.
Veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers en jeugdleden binnen scouting zijn niet eenduidig.
Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden.
Hierover kunnen dus nooit precies grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden.
Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien.
Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen vrijwilligers en jeugdleden die bij ons komen absoluut ontoelaatbaar zijn!
Daarom hebben wij als vereniging voor al onze vrijwilligers een gedragscode opgesteld.
De gedragscode vormt een aanvulling op het Wetboek van Strafrecht waarin is opgenomen is wat juridische grenzen zijn in de omgang met minderjarigen.

  1. De vrijwilliger zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het jeugdlid zich veilig en gerespecteerd voelt.
  2. De vrijwilliger gaat zo om met een jeugdlid dat zijn/haar waardigheid niet wordt aangetast.
  3. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van het jeugdlid dan functioneel noodzakelijk is.
  4. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van het jeugdlid. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen vrijwilliger en jeugdlid tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
  5. De vrijwilliger raakt het jeugdlid niet op zodanige wijze aan, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
  6. De vrijwilliger gaat tijdens kampen en activiteiten met respect om met jeugdleden en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals slaapzalen, tenten, omkleedruimten, douches etc.
  7. De vrijwilliger beschermt het jeugdlid naar vermogen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en ziet er actief op toe dat de gedragscode door iedereen die bij het jeugdlid is betrokken, wordt nageleefd.
  8. Als de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan melding te maken bij het bestuur of de vertrouwenspersoon.
  9. De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
  10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaald gedrag zal de vrijwilliger in de geest van de gedragscode handelen en zo nodig daarover in contact te treden met het bestuur of de vertrouwenspersoon.
Verklaring Omtrent het Gedrag

 

Wie denkt aan kinderen, jongeren en scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven.
Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag.
Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die scouting st. Stefanus getroffen heeft om binnen onze vereniging een veilige omgeving te bieden.
Het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.

Aanstellingsbeleid

 

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze vereniging voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook, conform het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste drie maanden een proefperiode zijn.
 In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijke functie, de gedragscode, het huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie.
Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld.

Vertrouwenspersoon

 

Een vertrouwenspersoon is een persoon waar vrijwilligers, jeugdleden of ouders in vertrouwen kunnen praten.
 Over iets dat binnen scouting gebeurd is, over je gevoel, een klacht of iets waar je over twijfelt.
De vertrouwenspersoon luistert naar je, en kan je adviseren wat je kunt doen.
 Bij scouting st. Stefanus is Jolijn de vertrouwenspersoon, die je kunt bereiken via vertrouwenspersoon@ststefanus.nl of telefoon of op zaterdag na het draaien kunt aanspreken op de blokhut.